ایران ایکس دی اِی

گوشیهای برند blu

Mobile Devices

Blu Studio View XL S790Q

Blu J2 J150L

Blu C5 Plus C130EQ

Blu Studio 5.3 D510

Blu K101

Blu Samba TV

BLU Grand X3 G270Q

Blu Studio X9 HD S950P

Blu C5L C0051LL

Blu G70 G0250WW

Blu Grand 5.5 HD II G210Q

Blu Pure View P0050WW

Blu Dash L5 LTE D0090WW

Blu G5 G0090VV

Blu J4 J170EQ

BLU View 2 B130DL

Blu Studio X12 S050EQ

Blu Studio X10 S970EQ

Blu Studio G D790

Blu G91 Max G0690WW

Blu Advance A4 A130Q

Blu G90 Pro G0370WW

Blu Studio J5 S0290UU

Blu C5 2019 C110

Blu Studio J8M LTE S0450WW

Blu Win JR W410U

Blu Vivo XL4 V0350WW

Blu Vivo XL3 V0250WW

Blu Win HD LTE

Blu Win HD W510L

Blu Win JR W410A

Blu Win JR W410i

Blu Win JR W410L

Blu Vivo XL V0030UU

Blu Vivo XI V0330WW

Blu Vivo Selfie V030U

Blu Vivo One V0270WW

Blu Vivo One V0260WW

Blu Vivo One Plus V0370WW

Blu Vivo 6 V0110UU