ایران ایکس دی اِی

frp2

intent://com.sec.usbsettings/com.sec.usbsettings.USBSettings

intent://com.sec.usbsettings/com.sec.usbsettings.USBSettings_CMC

intent://com.sec.usbsettings/com.sec.usbsettings.USBSettings_STE

۱

۲

۳