نحوه اد کردن افراد در کانال و گروه تلگرام بدون شماره تلفن و ارسال درخواست

نحوه اد کردن افراد در کانال و گروه تلگرام بدون …