ایران ایکس دی اِی

راهنمای حل تمامی ارورهای sp flash tools مخصوص cpu mtk
SPFlashTool Errors

ارور ۱۰۰۲ یا ۰x3EA


متن ارور S_INVALID_ARGUMENTS

ارور ۱۰۰۳ یا ۰x3EB


متن ارور   S_COM_PORT_OPEN_FAIL

ارور ۱۰۱۱ یا ۰x3F3


متن ارور  S_NOT_ENOUCH_STORAGE_SPACE

ارور ۱۰۱۲ یا ۰x3F4


متن ارور S_NOT_ENOUGH_MEMORYstrong>

 

ارور ۱۰۱۳ یا ۰x3F5


متن ارور  S_COM _PORT_OPEN_FAIL

ارور ۱۰۱۸ یا ۰x3FA


متن ارور S_UNKNOWN_TARGET_BBCHIP

ارور ۱۰۲۲ یا ۰x3FE


متن ارور S_UNSUPPORTED_VER_OF_DA

ارور ۱۰۴۰ یا ۰x410


متن ارور S_UNSUPPORTED_OPERATION

ارور ۲۰۰۴ یا ۰x7D4


متن ارور S_BROM_DOWNLOAD_DA_FAIL 

ارور ۲۰۰۵ یا ۰x7D5


متن ارور S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL

ارور ۲۰۳۵ یا ۰x7F3


متن ارور

ارور ۳۰۰۱ یا ۰xBB9


متن ارور S _DA_EXT_RAM_ERROR

ارور ۳۰۱۳ یا ۰xBC5


متن ارور S_DS_SOC_CHECK_FAIL

ارور ۳۰۶۶ یا ۰xBFA


متن ارور S_DA _HANDSET_FAT_INFO_NOT_FOUND

ارور ۳۱۴۴ یا ۰xC48


متن ارور S _DA_EMMC_FLASH_NOT_FOUND

ارور ۳۱۴۹ یا ۰xC4D


متن ارور S_DA_SDMMC_WRITE_FAILED

ارور ۳۱۶۸ یا ۰xC60


متن ارور S_CHIP_TYPE_NOT_MATCH

ارور ۳۱۸۲یا ۰xC6E


متن ارور BROM_ERROR_STORAGE_MISMATCH

ارور ۴۰۰۱ یا ۰xFA1


متن ارور S_FT_DA_NO_RESPONSE

ارور ۴۰۰۸ یا ۰xFA8


متن ارور S_FT_DOWNLOAD_FAIL

ارور ۴۰۰۹ یا ۰xFA9


متن ارور S_FT_READBACK_FAIL

ارور ۴۰۳۲ یا ۰xFC0


متن ارور S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL

ارور ۴۰۵۰ یا ۰x‭FD2‬


متن ارور S_FT_NEED_DOWNLOAD_ALL_FAIL

ارور ۵۰۰۷ یا ۰x‭۱۳۸F


 متن ارور BROM ERROR : S_FTHND_FILE_IS_NOT_LOADED_YET

ارور۵۰۵۴ یا ۰x‭۱۳BE


 متن ارور S_DL_GET_DRAM_SETTINGS_FAIL

ارور ۸۰۳۸ یا ۰x‭۱F66


متن ارور SP FLASH TOOL ERROR/PMT changed for the ROM; it must be downloadedstrong>

ارور ۸۲۰۰ یا ۰x‭۲۰۰۸


۸۲۰۰ or 0x2008 SP FLASH TOOL ERROR

ارور ۸۴۱۷ یا ۰x20E1


متن ارور SP FLASH TOOL ERROR: The load scatter file is invalid!

PMT changed for the ROM


متن ارور PMT changed for the ROM.it must be downloaded

ارور Image UBOOT checksum failed!


متن ارور Checksum reference value(0x0)in the config ini file.


دیدگاه‌ها (0)

  • نظرات نوشته شده حتما باید در مورد محصول مورد نظر نوشته شود.
  • ازکلمات مناسب استفاده کنید.
  • نظرات بیربط پذیرفته نمیشود.
  • آیپی اسپمرها مسدود میشود.

*
*